Algemene Voorwaarden

1. Betaling en levering

1.1 Romeo Klaassen zal proberen om aan de gestelde termijnen te voldoen, maar aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele gemiste deadlines, indien de klant de materialen niet tijdig aanlevert of na laat tijdig de vereiste goedkeuring te geven.

2. Copyrights

2.1 Wanneer Romeo Klaassen definitieve betaling ontvangt, wordt het auteursrecht automatisch als volgt toegewezen:

De Klant bezit grafische en andere visuele elementen die door het project zijn gecreëerd. De Klant wordt de rechthebbende van tekstinhoud, foto’s en andere door de klant verstrekte gegevens, tenzij deze eigendom is van een derde.

2.2 Daarnaast kan het Eind Product(en) afhankelijk zijn van code, objecten (COM’s) en andere gebruiksvoorwerpen van derden die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars. Er worden geen rechten op deze afhankelijkheden uitgedrukt of geïmpliceerd.

Extra licenties bij derden kunnen in sommige gevallen nodig zijn.

3. Content

3.1 Alle inhoud en artikelen die door de Klant en enig lid van zijn of haar medewerkers worden geleverd, zijn vrij van royalty- of auteursrechtovereenkomsten, en meningen en / of gepubliceerde artikelen zijn niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Romeo Klaassen.

Romeo Klaassen is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op wetgeving op materiaal die door de Klant wordt geleverd of verspreid.

3.2 Enig goedkeuring of schriftelijke instructies door een vertegenwoordiger van de Klant zijn bindend voor de Klant.

3.3 Alle inhoud die aan Romeo Klaassen geleverd wordt, dient door de Klant op voorhand goedgekeurd en vrij van fouten gecorrigeerd te worden alvorens deze aan Romeo Klaassen te leveren. Alle wijzigingen die u na het indienen van de inhoud wilt corrigeren, kunnen extra kosten opleveren die worden bepaald door de complexiteit van de wijzigingen.      

3.4 Alle inhoud die door Romeo Klaassen wordt gemaakt, wordt na afloop van het project overgedragen aan de klant.

4. Omvang van het werk

4.1 De volgende terminologie is van toepassing op de werkbepaling:

Binnen omvang: Alle elementen, pagina’s of acties die betrekking hebben op dit project dat wordt ontwikkeld of uitgevoerd door [UW BEDRIJF]. Buiten omvang / niet van toepassing: alle elementen, pagina’s of acties die niet worden gemaakt, gemaakt of ontwikkeld door [UW BEDRIJF].

5. Garantie periode

5.1 Na het afronden van een project begint de garantieperiode van 30 dagen. Gedurende deze tijd worden eventuele bugs die geen gebruikersfout hebben, door garantie gedekt. Eventuele aanvullende eisen, wijzigingen of niet-bug-identificaties worden geklasseerd als nieuw facturabel werk.

5.3 Tijdens de garantieperiode zullen de benodigde items 48 tot 72 uur doorlooptijd hebben voor de foutidentificatie. Zodra een wijzigingsvoorstel is ingediend en goedgekeurd door de klant, kan het tot 72 uur duren voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

6. Vertragingen

6.1 Enig vertraging in de ontvangst van een betaling of een afschrijving van de Klant voor een tussentijdse termijn zal resulteren in het volledige uitstel door Romeo Klaassen van alle werkzaamheden op het betreffende project tot het volledige bedrag en afschrijving is ontvangen door Romeo Klaassen.

6.2 Eventuele mijlpalen ofwel tussentijdse opdrachten die door de Klant of de leverancier uit de onvoorziene omstandigheden worden uitgesteld, zullen de betaling van die mijlpaal vereisen. De voltooiing van de mijlpaal wordt gegarandeerd zodra de betaling is ontvangen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Romeo Klaassen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onvoorziene, gevolgschade, directe, indirecte, bijzondere of strafrechtelijke schade die op welke manier dan ook met betrekking tot de producten voortvloeit. De Klant erkent deze uitdrukkelijke aansprakelijkheidslimiet en is akkoord met het beperkte recht op een claim dat dienovereenkomstig hier uit voort vloeit.

7.2 Elke voorwaarde, overeenkomst, garantie, vertegenwoordiging of begrip, ongeacht of deze uitgedrukt of impliciet is, op welke wijze dan ook, of anderszins betrekking heeft op of bindend is op Romeo Klaassen, anders dan deze Voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk negatief en uitgesloten.

De Klant gaat ermee akkoord dat enige aansprakelijkheid van Romeo Klaassen die betrekking heeft op deze overeenkomst en de uitgevoerde diensten beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk heeft ontvangen door Romeo Klaassen, van de Klant onder deze overeenkomst betreffende de betreffende diensten. In geen geval zal Romeo Klaassen aansprakelijk zijn voor bijzondere, incidentele, indirecte, dekkende, consequente, voorbeeldige of strafrechtelijke schade; eventuele schade op basis van letsel op persoon of eigendom; of eventuele verloren verkoop, winst of gegevens, ook al wordt de Klant meegedeeld dat dergelijke schade kan optreden.

8. Wijzigingen

8.1 Eventuele wijzigingen voor werk van Romeo Klaassen, die meer kosten dan het totale tarief dat in dit document is overeengekomen, kost een toeslag op een bedrag dat in dit document wordt vermeld. Deze toeslag wordt toegevoegd aan de totale vergoeding en de volledige betaling van deze toeslag is verschuldigd op de uiterste deadline datum.

8.2 Romeo Klaassen zal de Klant vooraf op de hoogte brengen van de waarschijnlijkheid van wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen die door de Klant worden aangevraagd, die extra kosten zullen opleveren.

9. Onenigheden

9.1 Met uitzondering van het recht van Romeo Klaassen om op een open rekening te betalen voor eenvoudige gelden door Romeo Klaassen, zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst worden opgelost via een bemiddelingsbenadering. De partijen komen overeen om een wederzijds overeenkomstig, neutrale derde partij te kiezen om hen te helpen mediëren van elk geschil dat voortvloeit uit de voorwaarden van het contract.

10. BTW

10.1 Lijnposten worden exclusief BTW vermeld. BTW is berekend en toegevoegd aan het totale geciteerde bedrag.

11. Annulering

11.1 In het geval van annulering van het project, gaat de eindklant ermee akkoord betaling te verrichten voor alle tot op heden uitgevoerde werkzaamheden, met een minimum van 50% van het totale bedrag.

11.2 In het geval van beëindiging op verzoek van de klant, worden eventuele gelden aan Romeo Klaassen overeenkomstig deze overeenkomst niet volledig terugbetaald aan de klant.

11.3 In geval van een beëindiging van de overeenkomst door Romeo Klaassen, is de betaling door de klant voor voltooid ontwikkelingswerk dat met succes is afgeleverd volgens het projectplan vereist. Dit omvat maar is niet beperkt tot wireframes, specificaties, documentatie, creatief ontwerp en projectmanagement. Betaling voor niet voltooid werk wordt terugbetaald volledig door banktransfer aan de klant. Indien de beëindiging door de klant wordt begonnen, wordt de eerste (meestal 50%) voorafbetaling niet volledig terugbetaald en extra bijkomende werkzaamheden die niet inbegrepen zijn in de eerste aanbetaling, is een verdere betaling vereist

12. Reclame

12.1 De Klant erkent dat Romeo Klaassen het recht behoudt zijn werk te promoten zodra het project is vrijgegeven. Wij behouden ons het recht voor om projectelementen als onderdeel van onze portefeuille te laten zien en te koppelen, evenals te schrijven en te publiceren.

13. Betaling

13.1 Betaling aan Romeo Klaassen van de mijlpaalbedragen die in dit voorstel zijn overeengekomen, dienen te geschieden zoals omschreven in dit betalingsschema.

13.2 Een initiële projectbetaling die in het betalingsschema wordt omschreven, moet aan het begin van het project betaald worden voordat Romeo Klaassen aan de werkzaamheden begint.

13.3 De daaropvolgende vooruitbetalingen die in het betalingsschema zijn uiteengezet, dienen te worden betaald zoals elke mijlpaal is bereikt en voordat de volgende mijlpaal wordt doorgegaan.

13.4 Een definitieve betaling zoals omschreven in het betalingsschema dient te geschieden wanneer een project in de eindfase gaat.